Επεξεργασία εικόνων σε Windows 10

Περιεχόμενα οδηγού

Εισαγωγή 6
Κεφάλαιο 1 - Πρώτα βήματα 7
1.1 Μεταφόρτωση του προγράμματος στον υπολογιστή μας 7
1.2 Εγκατάσταση του προγράμματος 9
1.3 Άνοιγμα της εφαρμογής 10
1.4 Αρχικοποίηση της εφαρμογής Picasa 11
Κεφάλαιο 2 - Περιβάλλον εργασίας και δυνατότητες της εφαρμογής Picasa 14
2.1 Περιβάλλον εργασίας της εφαρμογής Picasa 14
2.2 Περιήγηση στο περιβάλλον του Picasa 15
3 Κεφάλαιο 3 – Δυνατότητες εφαρμογής Picasa 27
3.1 Εισαγωγή Φωτογραφιών 27
3.2.1 Εισαγωγή Φωτογραφιών από συσκευή iphone 27
3.2.2 Εισαγωγή Φωτογραφιών από web camera 29
3.2 Οργάνωση Φωτογραφιών 29
3.3 Επεξεργασία Φωτογραφιών 32
3.4 Δυνατότητες δημιουργίας ιστοσελίδων 33
4 Κεφάλαιο 4 – Δημιουργία ταινίας βίντεο 36

Οδηγός σε μορφή κειμένου